Eindejaarstips 2016

Tips voor de ondernemer met een BV

Pensioen in eigen beheer afkopen of niet?
Het kabinet heeft op Prinsjesdag, naast het Belastingplan 2017, een belangrijk wetsvoorstel ingediend dat een einde maakt aan de pensioenopbouw in eigen beheer (zie ons vorige Beerbericht). Het ‘wetsvoorstel tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer’ biedt dga’s de mogelijkheid om hun pensioen in eigen beheer (= PEB) in 2017, 2018 of 2019 tegen de fiscale waarde af te kopen, met een aantrekkelijke korting, óf om dat pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting. De dga kan er ook voor kiezen om zijn PEB-aanspraken te handhaven, maar dan is een verdere opbouw van pensioen in eigen beheer vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent erkend dat de termijn voor het nemen van een verantwoorde beslissing over het PEB erg kort is. Hij geeft de directeur-grootaandeelhouder een extra periode van drie maanden, tot 1 april 2017, om de stappen te zetten die nodig zijn. Zoals de verdere opbouw van het PEB stop zetten, de pensioenbrief aan passen, een eventueel extern opgebouwd PEB terug halen, dan wel een extern opgebouwd pensioen afzonderlijk voortzetten.

Maak nu nog gebruik van de innovatiebox
Innoverende ondernemers dienen dit jaar nog na te gaan of ze voldoen aan de nu nog soepele regels voor de innovatiebox. Alle winsten die namelijk voortkomen vanuit die innovatie worden belast tegen een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 5%. De regels voor de innovatiebox worden in 2017 strenger. Er komt een onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ belastingplichtigen. Voor kleinere ondernemingen blijft een S&O-verklaring voldoende. Grote ondernemingen (meer dan 50 miljoen omzet per jaar en meer dan 7,5 miljoen voordeel uit innovatie) moeten naast de S&O verklaring beschikken over een van de onderstaande zaken:

  • een octrooi;
  • een kwekersrecht;
  • programmatuur;
  • een vergunning om geneesmiddelen op te markt te brengen;
  • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie;
  • een aanvullend beschermingscertificaat.

Bekijk of u uw winst kunt beïnvloeden
Indien u een BV heeft, bepaalt de hoogte van uw winst welk tarief voor de vennootschapsbelasting geldt:

  • Voor winsten tot € 200.000 geldt het mkb-tarief van 20%;
  • Voor winsten boven € 200.000 geldt een tarief van 25%.

Bekijk of er mogelijkheden zijn om de winst van uw BV uit te stellen.
De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt namelijk in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000. Hierdoor valt straks een groter deel van de winst in het tarief van 20%.

Winst uitstellen door voorziening
Gezien de verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting kan het aantrekkelijk zijn om uw winst uit te stellen door het vormen van een voorziening. Hiervoor moet u aantonen dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de balansdatum en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven in de toekomst worden gedaan. Verder geldt dat de toekomstige uitgaven ook moeten kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum. U kunt een voorziening vormen voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel. Ga na of dit haalbaar is binnen uw BV.

Minimumloon voor startende innovatieve dga
U mag als dga vanaf 1 januari 2017 afwijken van het gebruikelijk loon indien u kwalificeert als startende innovatieve ondernemer. Tijdens de eerste drie jaar na de start mag u uw loon verlagen tot het minimumloon.

Meld lening BV voor eigen woning in de aangifte
Indien u een eigenwoninglening bij uw eigen BV heeft waarop u voor de eigenwoningrenteaftrek verplicht moet aflossen, dan moet u de gegevens over deze lening doorgeven aan de Belastingdienst. U dient de informatie te verstrekken in de inkomstenbelasting en daarin ook de renteaftrek te claimen